Doručenie zdarma
pri objednávke nad 50€

Staňte sa naším členom
a získajte mnoho výhod

 • vždy čerstvé informácie
 • mimoriadne zľavy
 • zľavy u našich partnerov
 • knihy o káve
registrácia

Obchodné podmienky

Objednávka

Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. Následne Vám oznámime termín expedície tovaru. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú.

Expedičné doby, spôsoby dopravy a spôsoby platby nájdete na stránke dopručenie a platba

O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň jeho expedície e-mailom, v ktorom nájdete číslo zásielky a predpokladaný termín doručenia.

Tu sa dozviete viac o možnostiach doručenia a platby za tovar.

Zrušenie objednávky

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite e-mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, zákazník neodpovedá na e-maily a pod.).
 • Tovar sa už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade ostúpenia od zmluvy môžete použiť tento vzorový formulár.

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou aleb poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu, resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si ho prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby ho predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ochrana osobných údajov

Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Údaje o Vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, v prípade dopravy Vašej zásielky pomocou tejto služby).

Reklamačné a záručné podmienky

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či ináč poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom (rozbitie tovaru a pod.).
 • Reklamácie sú vybavované buď telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0907 444 971) alebo e-mailom (info@coffeein.sk).
 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@coffeein.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 27. 01. 2016.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk